Please enable Javascript to view this site
Vietnamese Child Protection Program [Việt]
CHƯƠNG TRÌNH GIÚP ĐỠ THANH THIẾU NIÊN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM [English]

The main goal of the program is to assist the local Vietnamese families with protective needs to promote and maintain their children’s healthy development and well being, especially those in the adolescent stage. This support includes the following:

The Vietnamese Child Protection Program provides:

 • Information and books in Vietnamese language about family relationships and parenting children and young people.
 • Translated self-help books for young children.
 • Advocacy and referral pathways for young people and their families to access government agencies, other programs at Inala Youth Service and other support services.
 • Family support, individual counselling and family mediation.
 • Parenting group work for Vietnamese families with children from two to 18 years old.
 • Network development with different groups within the Vietnamese community to engage young people and share information about the various programs in the organisation.

All services are free and confidential and available Monday to Thursday.

Mục đích của chương trình là hỗ trợ các gia đình Việt Nam bằng cách đáp ứng những nhu cầu về nuôi dạy con cái để giúp các em tăng trưởng thể lực và trí lực một cách tốt đẹp và lành mạnh, nhất là các em đang ở giai đoạn thanh thiếu niên.

Những dịch vụ gồm có:

 • Cung cấp tài liệu và sách vở bằng Việt ngữ về gia đình, về giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên. Cung cấp sách đọc bằng 2 ngôn ngữ giúp cho các em tự luyện những hạnh kiểm tốt.
 • Đại diện và giới thiệu thanh thiếu niên và gia đình liên hệ vói những cơ quan chính phủ, các chương trình khác của IYS và các dịch vụ chuyên môn khác.
 • Hỗ trợ gia đình, cố vấn cá nhân,hòa giải gia đình.
 • Tổ chức những khóa hội thảo về vấn đề dạy con cho gia đình có con em từ 0-18 tuổi.
 • Phát triển hệ thống làm việc với hóm khác trong cộng đồng Nam để thu hút thanh thiếu niên tham gia vào các chương trình của các tổ chức này.

MỌI DỊCH VỤ ĐỀU ĐƢỢC BẢO MẬT VÀ MIỄN PHÍ từ Thứ Hai đến Thứ Năm.

Other places that can help